Jednoduchý způsob, jakým jedna americká maminka pomohla tisícům dětí uprchlíků

Cristal Logothetis pracovala v uprchlickém táboře v Aténách minulý měsíc, když spatřila chlapce asi deset let, který držel dítě v davu žen a dívek. Zpočátku působil odlehlý a tvrdý – jednoznačně převzal roli patriarchy skupiny – ale Logothetis věděl, že pro chlapce bude snazší dopravit dítě, pokud má dítě.

“Přišel jsem k účelu”: Dobrovolníci pracují s uprchlíky

Nov.13.201502:10

Poté, co ho ujistil, že je nositel dítěte, který mu nabídl, byl volný a ukázal mu, jak ho použít, upustil svůj těžký chlapík: chytil Logothetisovu ruku a vzrušeně mu ukázal, aby ji vzal sebejistě pomocí nosiče.

“Byl velmi vděčný,” říká. “Byla to opravdu pěkná chvíle.”

Cristal Munoz-Logothetis (right), the mom who started Carry The Future because she felt like she could no longer look away from the plight of refugees, is pictured with her mother, Coral Martinez Lara.
Cristal Munoz-Logothetis (vpravo), maminka, která začala Carry the Future, protože měla pocit, jako by se již nemohla odvrátit od situace uprchlíků, je zobrazena u její matky Coral Martinez Lara.Patrice Poltzerová / DNES

Tato samozřejmě popsaná pravidelná kalifornská matka se nikdy předtím nezajímala o něco podobného. obrázek ve zprávách změnil všechno pro ni. Asi před dvěma měsíci, Logothetis, stejně jako mnoho dalších, viděl obrázek Aylana Kurdiho, tříletého chlapce, který se utopil, když jeho rodina utekla Sýrii a ona byla zděšená. Ten jediný obraz ji přiměl, aby jednal. Od té doby vedla úspěšnou kampaň IndieGoGo a založila neziskové, Carry the Future, aby pomohla vysídleným Sýrům a dalším uprchlíkům. Před třemi týdny odletěla s Řeckem a dalších devět dalších žen a vydala 3 000 nosičů.

Související: Jak můžete pomoci uprchlíkům

“Jakmile jsme začali tyto nosiče nosit na [uprchlíky] a viděli, jak vděční byli lidé … to bylo velmi silné,” říká Logothetis, který má dvouletého syna Leon.

Amy Evans, a Carry the Future volunteer and mother of two from California, shows a mom how to wear her child in a donated carrier. She says, “I’m humbled to be here… I felt absolutely no language barrier and I feel like a tool to help these mothers get to their safe space.
Amy Evansová, dobrovolnice Carry the Future a matka dvou z Kalifornie, ukazuje, že máma má nosit své dítě v darovaném dopravci. Říká: “Jsem ponížen, abych byl tady … Necítil jsem absolutně žádnou jazykovou bariéru a cítím se jako nástroj, který těmto matkám pomůže dostat se do jejich bezpečného prostoru.”Patrice Poltzerová / DNES

Jak se může stát, že jste maminka a majitelka obchodu s překladatelskými službami v Kalifornii, na čele neziskové organizace, která pomáhá lidem z celého světa za pouhé dva měsíce? Říká: Začínáte malý.

Více than 9,000 refugees arrive on Greek shores daily, and 30 percent of them are children. Fleeing violence and forced from their homes, some families will walk hundreds of miles to find safety in Europe. Here, Carry The Future volunteers help fit refugees with baby carriers.
Více než 9 000 uprchlíků přijíždí denně na řecké pobřeží a 30 procent z nich jsou děti. Když se zbaví násilí a budeme z jejich domovů nuceni, některé rodiny budou chodit stovky kilometrů, aby našly bezpečnost v Evropě. Zde dobrovolníci Carry The Future pomáhají uprchlíkům létat s dětskými nosiči.Patrice Poltzerová / DNES

Logothetis si všiml, že mnozí z uprchlíků ve zpravodajských zprávách nosili děti v jejich náručí. Jako sama matka věděla, že mít nosič dítěte bude mnohem jednodušší pro své cesty po Evropě a myslela si, že lidé mohou snadno darovat nosiče pro děti. Rozhodla se, že shromáždí 100 nosičů kosmetiek, aby poslali do Kosu, ostrova, kde mnoho uprchlíků zastaví ve svých cestách.

A father adjusts his one-month-old daughter in a donated baby carrier. His baby was born in Lebanon, and he said the family was fleeing Syria because it was no longer safe to raise. Even though baby-wearing is not prevalent in Syrian culture, many of the men like to be in charge of carrying the baby, as they have been leading the family through dangerous situations.
Otec upravuje svou měsíční dceru v darovaném nosiči. Jeho dítě se narodilo v Libanonu a on říkal, že rodina uprchla ze Sýrie, protože už nebylo možné bezpečně vzkřísit. Přestože se v syrské kultuře převládá dětská nošení, mnozí z mužů mají rádi zodpovědnost za nesení dítěte, protože vedou rodinu v nebezpečných situacích.Patrice Poltzerová / DNES

“Hledala jsem způsob, jak pomoci a mít v garáži nosič dítěte,” říká.

A Syrian family arriving from the Greek islands. Their baby doesn't have socks on. With the winter coming and the refugees only at the beginning of their journeys, frostbite on hands and feet is a big concern for them. Most of their socks are constantly wet which exacerbates the problem.
Syrská rodina přijíždějící z řeckých ostrovů. Jejich dítě nemá ponožky. S příchodem zimy a uprchlíky pouze na začátku jejich cesty je omrzlinou na rukou a nohou pro ně velký zájem. Většina ponožek je stále mokrá, což zhoršuje problém.Patrice Poltzerová / DNES

Po své cestě si Logothetis uvědomila, že doručování nosičů dětí vysídleným syrským rodinám bylo víc než poskytnutí fyzické pomoci; vysílala také ty rodiny jasnou zprávu od rodičů v USA.

Většina of the carriers Carry The Future brought over to Greece were donated and many moms wrote notes of encouragement and attached them to the carrier.
Většina dopravců přenesených do Řecka přenesla budoucnost a mnoho maminky napsalo poznámky povzbuzení a připojilo je k dopravci.Patrice Poltzerová / DNES

“Matky mají silnou vazbu na nosiče,” říká. “Byli jsme schopni poskytnout emocionální vazbu mezi rodičem v USA a tímto rodičem v Řecku, který byl syrským uprchlíkem. Myslím, že to bylo nakonec jádro našeho úspěchu a proč lidé byli tak přitahováni [k úsilí]. “

Dítě Carriers for Syrian Refugees
Jedná se o některé z tisíců uprchlických rodin, které pomohla Carry The Future, nově založená organizace, která distribuuje nosiče dětí uprchlíkům prchajícím z války; mnozí budou chodit stovky kilometrů, aby našli bezpečné útočiště v Evropě.Patrice Poltzerová / DNES

Když jí její přátelé a rodina pomohli sbírat asi 60 nosičů, mediální pokrytí vedlo k ještě větším darům a e-mailům. Cizinci začali kontaktovat Logothetise a ptali se, jak by mohli pomoci. Další věc, kterou věděla, byla tisíce dopravců a lidí ochotných létat do Řecka, aby jí pomohli rozdělit je.

An Afghan father in a refugee camp outside of Athens asked Carry the Future reps to teach him how to wear both of his small children.
Afghánský otec v utečeneckém táboře mimo Atény požádal Carryho budoucího zástupce, aby ho učil, jak nosit oba své malé děti.Patrice Poltzerová / DNES

“Kdybych to neudělal, 5 000 rodičů by nemělo nosiče,” říká. “My všichni máme zodpovědnost pomoci na této planetě. Každý má své vlastní povolání a [jestli] každý z nás přijme … to by byl mnohem menší svět. “

Každý, kdo chce pomoci Logothetis pokračovat ve svém úsilí, může tak učinit zasláním čistých, jemně použitých dopravců do vozu Carry the Future, Suite L 106D, Glendale, CA 91203. Mohou také darovat Carry the Future na operátorskou kampaň nebo její operace Refugee Child, která poskytuje dětem uprchlíků balíčky péče včetně vody, baterky, přikrývky a další potřeby.

A note of encouragement attached to a donated baby carrier from across the globe.
Upozornění na povzbuzení spojené s darovaným dětským nosičem z celého světa.Patrice Poltzerová / DNES

Existuje mnoho dalších způsobů, jak se zapojit a pomoci i vysídleným uprchlickým rodinám. Syrská konfliktní a uprchlická krize je tak rozsáhlá, že řada organizací poskytuje řadu záchranných služeb. Shannon Scribner, manažer humanitární politiky společnosti Oxfam America, doporučuje, aby lidé odkazovali na interakci, aby zjistili, jaké organizace poskytují služby. Oxfam pomáhá s vodou a hygienou v Sýrii, Jordánsku a Libanonu a stejně jako většina organizací se spoléhá na dary, které tyto potřeby potřebují.

Cristal and her team of volunteers vacuum pack as many carriers as they can and check suitcases onto the plane. This way, the volunteers arrvive with their carriers and nothing is stuck at customs.
Cristal a její tým dobrovolníků vakuově zabalil co nejvíce nosičů a zkontroloval kufry do letadla. Tímto způsobem se dobrovolníci arrvují s jejich nositeli a nic nezůstalo na zvycích.Patrice Poltzerová / DNES

“Finanční příspěvky jsou obvykle příznivé,” říká. “Hotovost může být použita k nákupu místních věcí a pomoci místnímu hospodářství.”

Dva Afghan mothers were elated when they realized their arms were free.
Dvě afghánské matky byly vzrušené, když si uvědomily, že jejich paže jsou volné.Patrice Poltzerová / DNES

Zatímco existuje jen málo příležitostí, aby lidé dobrovolně spolupracovali s uprchlíky v zahraničí, Američané se mohou dobrovolně přizpůsobit syrským rodinám, když dorazí do této země. Skupina neziskových organizací hledá rodiny, které budou hostit syrské rodiny na Den díkůvzdání. Scribner říká, že to pomáhá lidem, kteří se pravděpodobně nikdy nevrátí domů, cítit se vítáni a začali se zde asimilovat.

“Zvete je do domova a sdílejte [jídlo],” říká. “Je to jedinečná americká tradice.”

Americká maminka má poslat pomoc sýrským matkám uprchlíků

Nov.02.201504:37

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

77 − 75 =

map